Not Defteri

Risale-i Nur’da şahs-ı maneviyi çalışırken…

Mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer. Güzel şeyler ortaya koyar.

Bulunduğu yeri ne kırar, ne de bozar. İhya eder.

Hadis-i Şerif

Efendimiz (asm) mümini bal arısına ben­zetir. Arı konduğu bin bir çeşit çiçeğin özleri­ni yer. Yediklerinden şifalı balı yapar. Bunları yaparken de kırmaz. Bin bir çeşit çiçeği inci­tip, tahrip etmez. Mümin de arılar gibi güzel şeylerle meşgul olup, güzel ürünler ortaya çı­karır. Bulunduğu ortamda kırıcı, yıkıcı olmaz.

Bal peteği

Bal arıları işbirliği ve yardımlaşma konu­sunda insanoğluna dersler verir. Kur’ân’daki Nahl Suresinin anlamı bal arısıdır. Balın sırla­rını çözmek, laboratuarda üretimini yapmak mümkün değildir. Bilim insanları arıları çalı­şadursun onların faaliyet sırrını ayet şu şe­kilde açıklar: ”’Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklar­dan kendine evler edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bun­da düşünen bir kavim için büyük bir ibret var­dır.” (Nahl Suresi 69.)

Tevafuklu Risale-i Nur çalışmaları

Bal peteği tasarımı İstanbul’da beş ay boyunca yaptığımız bir faaliyetin sembol motifi oldu. Düşündüğümüz, özellikle sipariş ettiğimiz bir tasarım değildi. Tevafuktur ki, istidatlı genç kardeşimizin yaptığı tasarım, netice itibarıyla davetin anlamına uygun bir çalışmaydı.

İstanbul Yeni Asya Hanım Nur Talebeleri geçtiğimiz yaz mevsimine girerken “Risale-i Nur’da ‘şahs-ı manevi’ konusunu işlemeli­yiz” kararındaydı. Yaz boyunca şahsî okuma­lar hep bu konu üzerine yapıldı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte çalışmalar da başladı. Ri­sale-i Nur’da şahs-ı manevi konusu dört ana başlığa ayrıldı. Tesanüt, Feragat, Şahs-ı ma­neviyi kıran hususlar ve meşveret. Ardından ana başlıklar da alt başlıklara ayrıldı:

1.Tesanüt nedir?

a) Tesanüdü oluşturan hakikatler: İh­las ve sıdk

b) Sadakat ve sebat

c) Tesanüdü bozan sebebler

d) Saff-ı evvel Nur Talebelerinin haya­tından tesanüd örnekleri

2. Feragat nedir?

a) İstiğna düsturu

b) İktisat

c) Tefani

d) Hubb-u cah

3. Şahs-ı maneviyi kıran hususlar

a.Gıybet

b) Tenkid

c) Suizan

d) Şahısperestlik

4. Meşveret

a) Meşveretin tanımı, önemi ve esasları

b) Cemaat ve meşveret adabı

c) Alem-i İslâmın saadetinin miftahı: Meş­veret

d) Meşverete dair hatıra ve lahikalar

Yaklaşık yirmi kişinin ekip çalışmasıyla oluşturduğu sunumları dinlemek doğrusu çok keyifli ve doyurucuydu. Sabahtan toplanıp öğleden sonra ayrılmamıza rağmen nur bah­çesinden derlenmiş sohbetler hiç bitmesin is­tedik.

Sıkıntıları aşmak için

Bediüzzaman Hazretleri “Nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Vazifemiz Nurlarla iştigaldir. Geçici şeylere ehemmiyet verme­mek ve sabır ve şükretmektir.” der. (Şualar, s. 825)

Gerçekten de Kur’ân’ı müminlere şifa ola­rak indiren Rabbimiz, Kur’ân ayetlerinin izahı­nı yapan müfessirlerin eserlerine de bu şifayı vermiştir. Risale-i Nur Külliyatının her bir keli­mesinin de şifalı olduğuna nefislerimiz şahit­tir. Risale-i Nur ile her meşgul olduğumuzda onun yaralı kalplerimize fısıldadığı şifalı keli­meleri unutmak mümkün mü?

Hülasa

Evet, sıkıntıları aşmak için altın formül Nurlarla ve nuranî konularla meşgul olmaktır.  Başka çaremiz var mı?

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*