Esmâü'l Hüsna

Nâhî

Allah (cc), Nâhî’dir. Yani, kullarına kötülükleri nehyedendir. Allah kullarının kötü fiiller içinde bulunmalarını aslâ istemez. Cenab-ı Hak peygamberleri, kavimlerini kötü fiillerden vazgeçirmek ve iyi ahlâka sevk etmek için göndermiştir. Her peygamber, Allah’ın emriyle ve izniyle içinde yaşadıkları toplumda kötülüklere karşı mücâdele etmiştir.

Hazret-i Ali’nin (ra) Peygamber Efendimizden (asm) rivâyet ettiği Nâhî ismi1 Kur’ân’da fiil biçimiyle geçer.

Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “Allah şüphesiz adâleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlığı, fenâlığı ve haddi aşmayı nehyeder. Dinlersiniz diye size öğüt verir.”2

Cenab-ı Hakkın celâlî ve cemâlî olmak üzere iki türlü tecellîsi bulunduğunu ve bu iki türlü sıfatın kelâm âleminde emir ve nehiy biçiminde tecellî ettiğini3 beyan eden Bediüzzaman, Allah Teâlânın bizi bir hayvan yapmayarak, insan olarak yarattığını ve dalâletten koruduğunu, gerek cins ve tür bakımından, gerekse din ve îmân bakımından mahlûkatının ekserisine bizi üstün kıldığını kaydeder.4

Bediüzzaman Said Nursî’ye göre, “Allah mü’minlerin canlarını ve mallarını, Cennet karşılığında satın almıştır”5 âyetinin delâletiyle, elimizden çıkacak ve fânî olacak olan malımızı ve canımızı, Allah için kullanmak sûretiyle bâkîleştirmiş olmaktayız. Oysa dünyanın eğlenceleri için kullandığımızda, dünya ve içindekileri fânî olduğu için, malımız ve canımız da zâyi olacaktır. Bu durumda, mal ve can emânetini zâyi etmenin sorumluluğunu da yüklenmiş olacağız. Ve emânete hıyânet etmek gibi bir vahim günah üzerimizde kalacaktır. Bunun için Cenab-ı Hak, harama girmekten bizi şiddetle nehyetmiş, günahlardan alıkoymuş, fısk ve sefâhetten sakındırmış, her türlü kötülükten uzak durmamızı istemiştir.6 İnsan, başta nefis ve hevâsından başlamak üzere, cin ve ins şeytanlarına karşı mücâhede etmeli, günahlardan ve mânevî kirlerden rûhunu korumalı ve kalbini arındırmalıdır. İnsanın ebedî helâk olmaktan kurtulması ancak böyle mümkün olacaktır.7

Kaynak: Risale-i Nur’da Esma-i Hüsna/ Yeni Asya Neşriyat

Dipnotlar:
1. Mecmuâ tü’l-Ahzâb
2. Nahl Sûresi: 90.
3. Bediüzzaman Said Nursi/ İşârâtü’l-İ’câz
4. Bediüzzaman Said Nursi/ Şuâlar
5. Tevbe Sûresi: 111.
6. Bediüzzaman Said Nursi/ Sözler
7. Age

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*