Not Defteri

AHİR ZAMAN FİTNESİNDE KADIN-AİLE

“Fitne-i âhirzamanın müddeti uzundur; biz bir faslındayız.”

“Bu ahirzaman çok çalkalanıyor. Bu fitne-i ahirzaman acip şeyleri doğuracağını ihsas ediyor.” (Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası)

Ahir zamanla ilgili peygamberimizin (asm) işaretlerini Risale-i Nur’un bir çok bahsinde tefsir eden Bediüzzaman Hazretleri  külliyatın muhtelif yerlerinde ifsad  komitelerinden de (yani organizeli kargaşa- karışıklık çıkarma çalışmalarından) bahseder.

Toplumun temel direklerini çürütmeye yönelik faaliyetleri olan bu komiteler dünya milletlerini de kontrol etmeyi hedeflerler. Bu şerir teşkilâtların hepsine Üstadımız “ifsat komitesi” tabirini kullanır. Bu komiteler içtimaî (kadın-aile-gençlik), hukukî, ekonomik, siyasî ve asayiş gibi muhtelif sahalarda çalışır.: Askerî darbeler, köklü inkılâplar, siyasî cinayetler, katliâmlar, sürgünler, göçler, krizden kurtulma formülleri, anayasal hareketler, modernleşme teşebbüsleri, hürriyet-demokrasi çabaları ve samimî çabaların bahanelerle ve maskelerle perdelenme  girişimleri, medya, tüketim ekonomisi, eğlence endüstrisi,…

Kadınlar ve gençler

Bediüzzaman Hazretleri hassaten “Hanımlar Rehberi” isimli eserinde kadın ve aileye yönelik ifsad çalışmalarını ve yapılması gerekenleri  adeta birer harita gibi işler: “Bildim ki, nasıl İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için, gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesâtıyla sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare nisâ taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki, bu millet-i İslâma bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan mânevî evlâtlarıma katiyen beyan ediyorum ki: Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvî seciyeleri de, bozulmaktan kurtulmanın çare-i yegânesi, daire-i İslâmiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Rusya’da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz.”

Hanımlar Rehberi’nde Bediüzzaman Hazretlerinin kullandığı ve “Kahrolsunlar!” dediği “hanımları ifsat eden komiteler” tesbiti mevcuttur. Kimdir bunlar? Maksatları nedir?

Bediüzzaman Hazretleri “Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühime” başlıklı bölümde “Âhir zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor” der. “Nikâh yolunu kapamaya, fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak; çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar… Hattâ bu halin neticesi olarak o âhir zamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden, kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surete gireceği, hadîsin rivayetinden anlaşılıyor” tespitlerinde bulunur. (Gençlik Rehberi)

Yine Emirdağ Lahikası , Sözler ve Şualar isimli eserlerinde isim de vererek Yahudilerin bu ifsad çalışmalarında her zaman aktif rol aldığını  anlatır. Almanya’da toplanarak organize olup Rusya’da başa geçirilen ve aslen Yahudi olan Troçki ve Lenin’in sadece Rusya’yı değil sair hükümetleri de sarstığını belirtir.

Hanımlar Rehberi’ndeki “Rusya’da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz” ifadesini  5. Şua’daki şu pencereden de değerlendirebiliriz: “Her iki Deccal, Yahudi’nin İslâm ve Hıristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen gizli komitesinin muavenetini ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer komitenin yardımını, hattâ İslâm Deccalı masonların komitelerini aldatıp müzaheretlerini kazandıklarından dehşetli bir iktidar zannedilir. “

HÜLASA

Risale-i Nurlar bize ifsat komitelerinin sadece Müslümanlara değil  Hıristiyanlara da intikam fikriyle yaklaşarak “Kadınlara özgürlük!” hareketi adı altında aldatarak tahribatlar yaptıklarını anlatır. Sosyal hadiselere imanî bir bakış açısı sunar.

Ülkemiz ve İslâm alemindeki hatta Hıristiyan dünyasındaki problemler (kadın-aile problemleri de dahil)  zaten ancak manevi değerlerle çözülebilir. Kur’an’ın manevi bir mucizesi olan Risale-i Nurlar bu konuda Hıristiyanlara da rehberdir!

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*