Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Size ahlâkı ve dindarlığını beğendiğiniz biri kız istemeye geldiğinde onu evlendirin. Bunu yap­mazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bozgunculuk çıkar.

Hz. Ebû Büreyre (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ın haram kıldığı şeyden korunmak için evlenen kimseye yardım etmek, Allah üzerine bir haktır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kendisine okuma yazma öğretmesi, güzel isim koyması ve buluğ çağına erişince evlendirmesi, çocuğun babası üzerindeki haklarındandır.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Üç şey vardır, geciktirilmez: Vakti geldiğinde namaz, hazır olduğunda cenaze ve dengi bulun­duğunda bekar.

Hz. Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber akrabalarından veya yakın sa­habelerinden birisinin kızını evlendirmek istedi­ğinde evine gider ve perde arkasından ona şöyle seslenirdi: “Ey filan, falan kimse seninle evlenmek istiyor. İstemiyorsan ‘Hayır’ de. Hiç kimse ‘Hayır’ demekten utanmaz. Eğer istiyorsan susman ka­bul mânâsındadır.

Hz. Îbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz düğün yemeğine davet edildiğinde git­sin.

Hz. Îrbad bin Sâriye (ra) rivâyet ediyor:

Erkek, hanımına su dahi içirse ondan sevap ka­zanır.

Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor:

Birbiriyle denk olanları evlendiriniz. Denginiz olanlarla evleniniz. Nutfeleriniz için iyi tercih ya­pınız.

Hz. Ebû Hümeyd es-Sâidî (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz bir kadınla evlenmek istediğinde, gayesi sadece evlenmek olması şartıyla ona bakmasında hiçbir sakınca yoktur, isterse evlenmek istediği kimsenin bundan haberi olmasın.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Dört kimse vardır ki, bunlar Allah’ın yardımına hak kazanmışlardır: (1) Gazi, (2) evlenen, (3) bir üc­ret karşılığında hürriyetine kavuşmak için efendi­siyle anlaşan kişi, (4) hacı.

Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî (ra) rivâyet ediyor:

Şu dört şey peygamberlerin sünnetidir: Haya, güzel koku sürünmek, evlenmek ve misvak kul­lanmak.

Hz.Ebû Ümâme (ra) rivâyet ediyor:

Evleniniz, ben sizin çokluğunuzla diğer üm­metlere karşı iftihar edeceğim. Hıristiyanların ra­hipleri gibi olmayınız.

Hz. Ebû Mûsâ (ra) rivâyet ediyor:

Evleniniz, boşamayınız. Şüphe yok ki Allah zev­kine çok düşkün erkek ve kadınları sevmez.

Hz.Ali (ra) rivâyet ediyor:

Evleniniz, boşamayınız. Şüphesiz boşanma se­bebiyle arş titrer.

Hz.Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Üç şey vardır ki, kini Allah’a güvenerek ve se­vabını Ondan bekleyerek onları yaparsa kendisine yardım etmesi ve o işi onun için mübarek kılması Allah’ın üzerine bir hak olur: Esiri hürriyete kavuş­turmak için çalışan, evlenen ve ölü bir araziyi ekime hazır hale getiren.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Evlenin. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tut­sun. Çünkü bu şehveti frenler.

Hz. Ebû Ruhm es-Sûmî (ra) rivâyet ediyor:

Hırsızların en kötüsü, idareciye nüfuz edip yu­larını eline geçirerek onu istediği gibi konuşturan kimsedir. Hatâların en büyüğü, bir Müslüman’ın haksız yere malını almaktır. Hasta ziyareti güzel işlerdendir. Ziyaretin ta­mamlanması da elini hastanın üzerine koyman ve hatırını sormandır. Aracı olmanın en üstünü, evlen­mek isteyen iki kişinin evlenmeleri için aracı olmak­tır.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Evlenerek rızkı arayınız.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Kişi bir kadınla dini ve güzelliğinden dolayı ev­lendiğinde Allah o sayede fakirliğini giderir.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Kadınlarla dört hasleti için evlenilir: Malı için, asaleti için, güzelliği ve dînî için. Sen dindar olanını tercih et ki, mes’ûd olasın.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Üç kişi vardır ki, onlara yardım etmek, Allah üze­rine bir haktır. Allah yolunda cihad eden, bedelini verip kendisini hürriyete kavuşturmak isteyen köle, namus ve iffetini muhafaza etmek düşüncesiyle evlenmek isteyen kimse.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*