Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kadınlara hayır ve iyilik tavsiyesinde bulunurum. Çünkü kadın eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri de üst tarafıdır. Eğer onu doğrultma yoluna gidersen kırarsın. Eğer kendi ha­line bırakırsan eğri kalmaya devam eder. Kadınlar hakkında hayır ve iyilik tavsiyesinde bulunurum.

Hz. Muaz (ra) rivâyet ediyor:

Lüks yaşamaktan sakın. Çünkü Allah’ın gerçek kulları lüks yaşamazlar.

Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor:

Allah, helâl kazanan, iktisatla harcayan, faz­lasını da fakirlik ve ihtiyaç günü olan kıyamet için önünden gönderene merhamet etsin.

Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor:

Kadın, âdete uygun olarak ve israfa kaçmaksızın kocasının evinden bir şey verirse, kendisi için verdi­ğinden dolayı mükâfat, kocasına da onu kazandığı için mükâfat, ona bekçilik edene de bundan dolayı mükâfat vardır. Bunlardan hiçbiri diğerinin sevabını eksiltmez.

Hz. Talha (ra) rivâyet ediyor:

İktisad edeni Allah zengin eder, israf edeni Allah fakir kılar, tevazu göstereni Allah yükseltir, zulme­deni Allah parçalar.

Hz. Mikdam (ra) rivâyet ediyor:

Âhirzamanda insanlara para pul gerekecek. Tâ ki, onunla din ve dünyalarını ayakta tutabilsinler.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Günahlardan öyleleri vardır ki, ne namaz, ne oruç, ne hac ve ne de umre onlara kefâret olur. Bun­ları ancak geçim yolunda çekilen sıkıntı affettirir.

Hz. Mugîre bin Şu’be (ra) rivâyet ediyor:

Allah size annelere sıkıntı vermeyi, kız çocukları­nı diri diri gömmeyi, vermeyip istemeyi haram kıldı. Ve dedikoduyu, yerli yersiz çok suâl sormayı ve malı boş yere harcamayı da çirkin gördü.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Harcamada iktisat geçimin yarısıdır. İnsanla­ra kendini sevdirip yaklaşabilme aklın yarısı, güzel soru sorma da ilmin yarısıdır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

İstihare yapan mahrum kalmaz, istişare eden pişman olmaz, iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez.

Hz. Ebû Said (ra) rivâyet ediyor:

Şunlar îmanın zayıflığındandır: Allah’ı kızdır­mak pahasına insanları razı etmen, Allah’ın verdiği rızktan dolayı insanları övmen, Allah’ın sana ver­mediği rızktan dolayı insanları kötülemen. Bir kimse ne kadar şiddetle isterse istesin, Allah’ın nasip etmediği şeyi sana ge­tiremez. Hiç kimsenin hoşnutsuzluğu da Allah’ın sana verdiğini geri alamaz. Allah, hikmet ve büyüklüğü ile huzur ve ferahı kadere rızâ ve kuvvetli imana; kaygı ve üzüntüyü de şüpheye ve kaderine itiraz etmeye yerleştirmiştir.

Hz. Sa’d bin Ebî Vakkas (ra) rivâyet ediyor:

En hayırlı zikir, gizli yapılandır. En hayırlı rızk da yetecek kadar olandır.

Hz. Ebû Said (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz Rabbinden rızk istediğinde helâl olanı is­tesin.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Rızkın anahtarları Arşa yöneliktir. Allah insanla­rın rızklarını ihtiyaçlarına göre indirir. İhtiyacı çoğa­lana çok verilir. Azalana az verilir.

Hz. Ebû’d-Derdâ (ra) rivâyet ediyor:

Kulun rızkı, kendisini ecelinin aradığından daha fazla arar.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Ey insanlar! Allah’tan korkun ve rızkınızı arar­ken aç gözlülük göstermeyin, mutedil olun. Çünkü hiçbir canlı elde etmede gecikse bile rızkını tam olarak almadan katiyen ölmez. Öyleyse Allah’tan korkunuz ve mal edinmede aç gözlülük yapmaktan sakınınız, güzelce davranınız. Allah’ın helal kıldığını alın, haram kıldığını ise terk edin.

Hz. Abdullah bin Hantab (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ın kendisine kıt kanaat geçineceği bir rızkı verip de buna sabreden kimseye müjdeler olsun!

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

İnsanoğlu ölümden kaçtığı gibi, rızkından kaçsa bile, ölüm ona ulaştığı gibi, rızkı da onu bulur.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*