Kapak

Yaşlılara sunulan hizmetler

Genel Sağlık Sigortasından Ücretsiz Yararlandırılan Yaşlılar

Genel sağlık sigortası, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâlinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmekte olup ülkemizde yapılan yasal düzenlemeler sonucu 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak herkes genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları, hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar gibi az bir kesim hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, SGK’den aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

 

Yaşlılara Yönelik Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Desteği

Resmî Gazete’de 4 Mart 2014 tarih ve 28931 sayı ile yayınlanan “Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği”ne göre yaşlı bireyler ile engelli ve engelli refakatçileri, gazi ve şehit yakınları, malüller, sporcular vb. bireyler için şehir içi, şehirlerarası, otobüs, metro, tramvay, vapur, tren ve uçak gibi ulaşım araçları indirimli ya da ücretsizdir. Bu uygulama sosyal içerme yaklaşımı ile yaşlıların da dâhil olduğu bu gruplar için insan onuruna yaraşır şekilde topluma katılmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu yönetmeliğe göre, 4736 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar belirtilmiştir. Buna göre, gazi, şehit yakını, malül, sporcu, %40 ve üzeri engelli, ağır engelli refakatçileri vb. kişiler yanında yaşlılar için de ücretsiz seyahat ve indirim hakkı aşağıdaki hususlar kapsamında sağlanmıştır.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Yaşlılara Yönelik Yardımları

Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük olan Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrudan yaşlılara yönelik olarak yardım düzenlemesine sahip olmasa da, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Vakıflar Yönetmeliği” hükümleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhtaç aylığı bağlanmaktadır. Bu çerçevede %40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engellilere yapılan yardımlar kapsamında, bu koşullara uyan muhtaç yaşlılara da aylık bağlanmaktadır. Ödenecek aylık miktarı 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ve memur taban aylıklarına uygulanan taban aylığı katsayısının (400) dört yüz gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktardır. Muhtaç engelli aylığı 01.01.2017’den itibaren 601,43 TL’dir. Muhtaç Aylığından Yararlanma Şartları şunlardır;

  • Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara;
  • Muhtaçlık aylığı için müracaat edecek kişinin sosyal güvencesinin olmaması
  • Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
  • Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
  • Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı (ev, ticari taksi gibi) mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını (601,43 TL’yi) geçmemesi, hâlinde muhtaç aylığı bağlanabilmekte olup aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabilmektedir. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alanların (engelli yaşlılar) ve 2022 sayılı Kanun’a göre maaş alanlardan (yaşlılar ve engelliler) hastaların, ücretsiz muayene ve tedavileri yapılır. Bu kapsamda olduklarına dair belgelerini ibraz edemeyen hastalardan, mülki idare amirliklerden veya köy muhtarlıklarından alacakları fakir ve garip olduklarına dair belge ve taahhütname istenir.

 

 Yaşlılara Yönelik Diğer Hizmetler ve Mali Avantajlar

Türkiye’de son yıllarda hemen hemen tüm kesimlerde yaşlılarla ilgili farkındalık henüz yeterli seviyede olmasa da artmaya başlamıştır. Bu farkındalığın yaşlılık çalışmalarına ve yaşlılara yönelik hizmetlere de yansıması beklenmektedir. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşları yanında üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin de yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili çalışmalarında artış olmuştur. Bu çerçevede ülkemizde yaşlılar ve yaşlılarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeydeki kongre, çalıştay, toplantı, araştırma ve projeler daha çok görünür olmuştur. Bu çalışmaların yaşlılara yönelik hizmetleri destekleyeceği ve geliştireceği muhakkaktır. Ülkemizde yaşlılara yönelik sağlanan diğer mali avantaj ve hizmetlerden bazıları da şunlardır. Sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alanların bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunmaması halinde, kendilerine ait 200 m2 ’yi geçmeyen tek evleri olması koşuluyla emlak vergisi ödememe veya diğer kriterler bazında indirimli ödeme hakkı bulunmaktadır. Müze ve ören yerlerine 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimliklerini ibraz etmek suretiyle ücretsiz biletle girebilmektedirler. İl ve İlçelerde kaymakamlıklar bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları (SYDV), mütevelli heyet kararlarıyla, yaşlılara kış/kömür yardımı yapabilmektedir. Yaşlılara yönelik genel bir elektrik, su veya doğalgaz indirimi ve muafiyetine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Ancak belediyeler, belediye meclislerinde alınan kararlar doğrultusunda yaşlıları su vb. hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli faydalandırabilmektedir.

 

Kaynak: https://ailevecalisma.gov.tr/

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*