Gül Bahçesi

Aileye harcamak sadakadır

Câbir bin Semre Resûl-i Ekrem’in (asm) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Allah birinize bir servet ihsan ettiğinde önce kendisi ve aile efradının ihtiyaçlarına harcasın.

 

Ebu’l-Mes’ud rivayet ediyor:

Kişi sevabını Allah’tan bekleyerek ailesine bir harcamada bulunduğunda bu kendisi için sadaka olur.

 

Ebû Derdâ (ra) rivayet ediyor:

Âlime karşı en ihtiyaçsız davranan aile fertleri ve komşularıdır.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Allah, bir lokma ekmek, bir avuç hurma ve bunlara benzer fakirlerin faydalandığı şeyler sebebiyle üç kişiyi Cennetine koyar: Bunun verilmesini emreden aile reisini, o evin işini düzgün yürüten evin hanımını ve onu fakirin eline veren hizmetçiyi.

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Allah aile fertlerinin geçim yükü ölçüsünce yardım, belâ ölçüsünce sabır verir.

 

İbni Ömer (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Üç kişi vardır ki, Allah kesinlikle Cenneti onlara haram kılmıştır: İçki mübtelâsı, anne babaya itaatsizlik eden, aile ve yakınlarını kıskanmayıp kötü yolda olmalarını hoş karşılayan deyyus.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Allah bir kula aile, mal ve çocuk gibi bir nimet verir, o da ‘Maşâallah, lâ kuvvete illâ billah (Allah dilediğini yapar. Kuvvet ancak Allah’ın yardımıyladır) derse, o nîmet hakkında ölüm dışında hiçbir âfet görmez. 

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Hz. Peygamber (asm) çocuklara ve aile fertlerine karşı insanların en merhametlisiydi.

 

Ibn-i Abbas (ra) rivayet ediyor:

Hz. Peygamber (asm) peş peşe birkaç geceyi aç olarak geçirirdi. Birçok geceler peş peşe aç olarak sabahladığı olurdu. Aile fertleri de akşamlan yiyecek birşey bulamazlardı. En çok yedikleri ekmek arpa ekmeği olurdu. 

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*