Gül Bahçesi

Gül Bahçesi  

 

Hz. Muaz (ra) rivâyet ediyor:

Lüks yaşamaktan sakın. Çünkü Allah’ın gerçek kulları lüks yaşamazlar.

 Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor:

Allah, helâl kazanan, iktisatla harcayan, faz­lasını da fakirlik ve ihtiyaç günü olan kıyamet için önünden gönderene merhamet etsin.

 Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Zulümden sakınınız. Çünkü zulüm kıyamet gü­nünde karanlıklardır. Cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, birbirlerinin kanını dökmeye, hak ve hukuklarını çiğnemeyi helâl görmeye sevk etmiştir.

 Hz. Ebû Saîd (ra) rivâyet ediyor:

İki haslet vardır ki, mü’minde bir araya gelmez­ler: Cimrilik ve çirkin ahlâk.

 Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Sizin Allah’a en sevimli olanınız, az yiyip içen ve bedence hafif olanınızdır.

 Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor:

Kadın, âdete uygun olarak ve israfa kaçmaksızın kocasının evinden bir şey verirse, kendisi için verdi­ğinden dolayı mükâfat, kocasına da onu kazandığı için mükâfat, ona bekçilik edene de bundan dolayı mükâfat vardır. Bunlardan hiçbiri diğerinin sevabını eksiltmez.

 Hz. Talha (ra) rivâyet ediyor:

İktisad edeni Allah zengin eder, israf edeni Allah fakir kılar, tevazu göstereni Allah yükseltir, zulme­deni Allah parçalar.

 Hz. Mikdam (ra) rivâyet ediyor:

Âhirzamanda insanlara para pul gerekecek. Tâ ki, onunla din ve dünyalarını ayakta tutabilsinler.

 Hz. Huzeyfe (ra) rivâyet ediyor:

Allah her san’atkârın ve san’atının san’atkârıdır.

 Hz. Ubâde bin Sâmit rivâyet ediyor:

Allah bir topluluk hakkında bereket dilerse onla­ra cömertlik ve tok gözlülük nasib eder. Bir topluluk hakkında da nimetini kesmeyi dilerse onlara hiya­net kapısını açar.

 Hz. Sa’d bin Ebî Vakkas rivâyet ediyor:

İnsanların elindeki şeylere karşı bir beklenti içe­risinde olma. Açgözlülükten sakın. Çünkü bu peşin bir fakirliktir. Namazını dünyaya veda eden bir kim­senin namazı gibi kıl. Sonradan özür dileyeceğin şeyi yapmaktan sakın.

 Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Günahlardan öyleleri vardır ki, ne namaz, ne oruç, ne hac ve ne de umre onlara kefâret olur. Bun­ları ancak geçim yolunda çekilen sıkıntı affettirir.

 Hz. Ebû Said (ra) rivâyet ediyor:

Allah şüphesiz Cenneti gösteriş yapan herkese haram kıldı.

 Hz. Mugîre bin Şu’be (ra) rivâyet ediyor:

Allah size annelere sıkıntı vermeyi, kız çocukları­nı diri diri gömmeyi, vermeyip istemeyi haram kıldı. Ve dedikoduyu, yerli yersiz çok suâl sormayı ve malı boş yere harcamayı da çirkin gördü.

 Hz. Ebû Hüreyre’den (ra) rivâyet ediyor:

Üç şey vardır ki, onlar kime verilmişse, o kişiye Davud’un (as) âline verilen nimetler kadar nimet verilmiş sayılır: Bu üç şey: kızarken de, severken de adaletten ayrılmamak, fakirken de zenginken de iktisatlı davranmak, gizlide de, açıkta da Allah’tan korkmaktır.

 Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Harcamada iktisat geçimin yarısıdır. İnsanla­ra kendini sevdirip yaklaşabilme aklın yarısı, güzel soru sorma da ilmin yarısıdır.

 Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

İstihare yapan mahrum kal­maz, istişare eden pişman olmaz, iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*