Fıkıh Günlüğü

Bin aydan hayırlı bir gece: Leyle-i Kadir  

Kur’ân’ın; “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı­dır. Melekler ve Cebrâil o gece her türlü iş için Rab­lerinin izniyle inerler. O gece, tan yerinin ağarma­sına kadar bir rahmettir.”1 buyurduğu; Peygamber Efendimiz’in (asm), “Allah Kadir Gecesini ümme­time hediye etmiştir. Ondan önce hiç kimseye vermemiştir.”2 buyurduğu kadri ve kıymeti yüce bir geceyi idrak edeceğiz.

O gece, bütün kâinatın rahmetle kuşatıldığı bir gece!

O geceyi idrak etmek bir ömür yaşamaya bedel!

Kur’ân’ın dünya semasına nazil olduğu Kadir Gecesi, inşallah, bir kez daha rahmete susayan gönüllerimizi ihya edecek.

Yaklaşık bir aydır arınan kalbimiz, ibadetlerle Cenâb-ı Hakka yaklaşan ruhumuz o gecede inşal­lah arınmışlığın zirvesine yükselecek. Zikrimiz ve fikrimizle, Kur’ân okuyarak, göz yaşlarıyla tevbe ve istiğfar ederek Allah’a sığınacak ve inşallah seksen yıllık bir hayırlı ömürle kazanmaya denk yüksek sevaplar kazanabileceğiz. Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Kim Kadir Gecesin­de faziletine inandığı ve sevabını Cenâb-ı Hak’tan umduğu için ibadete kalkar ise, geçmişteki gü­nahları bağışlanır.”3

Allah’ın kadrini bilirsek

Ramazan ayında rahmetin, mağfiretin, seva­bın, feyzin ve faziletin zirveye ulaştığı bu gece: Kadir ve kıymet gecesi! Biz Allah’ın kadrini bilir­sek, bizim de Allah katında kadrimiz ve kıymeti­miz olur. “Onlar Allah’ın kadir ve kıymetini hakkıy­la bilemediler.”4 buyurarak bizi muhakkak ve mu­hakkak Allah’ı bilmeye ve takdir etmeye çağıran Kur’ân, Allah’ın bizi hadsiz bir şefkatle, sonsuz bir mağfiret ve sınırsız bir rahmetle kucakladığını ve merhamet buyurduğunu birçok âyetinde açık bi­çimde ilân ediyor.

“Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.”5 ayeti ile, Kadir Gecesinde, amel, ibadet, duâ, niyaz, ev­rad ve ezkârla ulaşılacak hayır ve sevabın, içinde Kadir Gecesi olmayan bin ayda ulaşılacak hayır ve sevaptan daha çok ve daha fazla olduğu müjde­leniyor.

Peygamber Efendimiz (asm) ümmetinin ömrünü az bulmuştu

Peygamber Efendimiz’e (asm) ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Peygamberimiz (asm) kendi ümmetinin ömürlerini pek kısa sayarak başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe duydu. Allah da ona Kadir Gecesini verdi ve onu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı kıldı.6

Peygamber Efendimiz (asm) bir gün İsrai­loğullarından dört kişinin seksen sene Allah’a ibadet edip göz açıp kapayacak kadar bile günah işlemediklerini anlatmıştı. Ashab-ı Kiram buna hayranlık duydular. Bunun üzerine Cebrail (as) geldi ve:

“Ey Muhammed! Ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetine hayran kaldılar. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir.” diyerek Kadir Sûresini okudu ve “İşte bu gece, senin ve ümmetinin hayran olduğunuz seksen seneden daha hayırlıdır.” dedi. Peygamberimiz (asm) bu rahmetten hoşnut oldu. 7

Bu geceyi nasıl ihya edelim?

Bu geceye mahsus bir namaz rivâyet edil­miş değildir. Bu, Müslüman için zenginliktir. Bu gece; bilhassa kazâsı olanlar için başta kazâ na­mazı olmak üzere namaz kılmak, nâfile namaz kılmak, Kur’ân okumak, Cevşen okumak, Allah’ı çokça zikretmek, tevbe ve istiğfar etmek bu ge­ceyi ihya etmemiz için önemli ibadet biçimleridir. “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” aye­tini tefsîr eden Bedîüzzaman, bu gece okunan Kur’ân’ın her bir harfine otuz bin sevap karşılık geldiğini müjdeler.8

Hazret-i Âişe (ra) validemiz anlatıyor: “Yâ Resûlallah! Gecenin Kadir Gecesi olduğunu an­larsam ne diyeyim?” diye sordum.

Allah Resûlü (asm) şöyle buyurdu: “Şöyle der­sin: “Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü annî.” (Allah’ım, muhakkak Sen Afüvv’sün! Affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet!)”9

Bu gece, Allah’tan Affını ve mağfiretini is­teyelim. Cehennemden kurtulmamızı dileyelim. Allah’ın rızasını talep edelim. Gelecek Kadir Ge­cenizi tebrik ederim.

Dipnotlar:

1- Kadir Sûresi, 97/3,4,5.

2- Câmiü’s-Sağîr, 2/1040.

3- Riyâzü’s-Sâlihîn, 1186.

4- Hac Sûresi, 22/72.

5- Kadir Sûresi, 3.

6- İmam-ı Malik, Muvatta.

7- Hak Dini Kur’ân Dili, 9/5971, 5972.

8- Sözler, s. 312.

9- Riyâzü’s-Sâlihîn, 119.

Kaynak: www.fikih.info

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*