Pratik Bilgiler

Örgüden perde bağı yapımı

Merhabalar sevgili okurlarımız. Bu ay kolay olmasıyla birlikte, son derece şık duran bir per­de bağı yapacağız.

Malzemelerimiz

* Kordon ip

* Çeşitli renklerde kurdele

* Çiçekler

* Az miktarda keçe

Yapımı: Kordon iplerimizi ör­gü yapmak için, birer metre olacak şekilde do­kuz adet kesiyoruz. İpi keserken öncelikle kese­ceğiniz yere bant yapıştı­rıp keserseniz, ipin birbi­rinden ayrılmasını önler­siniz. Çünkü kordon ipler birbirinden hemen ayrıla­bilen bir yapıdadır. Dokuz adet ipimizi, örgü yaptı­ğımızda düzgün durması için, üçlü gruplar halinde birbirine yapıştırıyoruz.

Böylelikle üç adet ka­lın şerit elde etmiş olaca­ğız. İpleri birbirine yapış­tırırken dikkat etmeniz gereken husus ise ön ta­rafına yapıştırıcının geç­memesi olmalıdır. Çünkü bu kısmı perde bağının arkası olarak kullanaca­ğız. Ön kısım temiz kal­malı. Şeritleri, yapıştırdı­ğımız kısımlar aynı tara­fa gelecek şekilde man­dallarla tutturarak örgü yapmaya başlıyoruz. Yi­ne örgü esnasında da ör­günün gevşememesi için silikon ile şeritleri birbirine  yapıştırmanızda fayda var. 90-95 cm kadar oldu­ğunda örgüyü bitirebilir­siniz. Biten örgünün her iki ucunu da keçe ile kap­layarak açılmasına en­gel olun. Şimdi sıra geldi, perde bağını rensoya tut­turmak için bağ yapmaya. Yine üçlü şeritler yapıp, keçe ile sardığımız kısma, yani örgünün her iki ucu­na yapıştırıp, üzerini tek­rar keçe ile kaplıyoruz. Şöyle diyebilirsiniz: “Ör­gü bittikten sonra bu bağı yapıp, keçeyi öyle kapla­saydık olmaz mıydı?” El­bette olur, fakat boşluk kalıp sonra açılmasını is­tediğimizden, daha sağ­lam olması için önce ör­gü uçlarını keçe ile kapla­yıp ardından bağı yapıştı­rıp tekrar kaplamak daha iyi olacaktır. Ben bağı bi­raz kısa tutmuşum, sizler daha uzun yaparsanız da­ha şık duracaktır. Şimdi sıra geldi perde bağımızı süslemeye. Ha­zırladığımız örgüyü, te­miz   kısmı öne gelecek şekilde çevirelim. Keçe ilekapladığınız yeri, ön­ce yapraklar ile ardından kurdeleler ve çiçekler  ile  dilediğiniz gibi süsleyebi­lirsiniz. Haydi bakalım ko­lay gelsin hanımlar…

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*