Not Defteri

Vicdanlı ve adil bir hâkime: Hesna Şener (1903–22 Temmuz 1975)

Bediüzzaman Hazretleri ve talebelerine Denizli Hapsinde “serbestiyet” kararı veren hâkimlerden biri de kadındı. Hesna Şener, altına imzasını attığı “beraat” kara­rıyla pek çok erkeğin ağır baskı nedeniyle korkup çe­kindiği günlerde cesur bir hâkim olarak Risale-i Nur ta­rihindeki ve gönlümüzdeki yerini alır. Bugün Tesettür Risalesi’ndeki, Beşinci Şua’daki hakikatleri rahat kol­tuklarımıza oturarak dostlarımızla mütalâa edebili­yorsak eğer, bunda “Sebep olan yapan gibidir” sırrınca Hesna Şener’in de şüphesiz büyük bir payı var.

Eskişehir hapsinden, Denizli hapsine…

Bediüzzaman Hazretleri Tesettür Risalesi yü­zünden “kanaat-i vicdaniyeye” dayanan bir kararla Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde mahkûm edi­lerek 1935’te 11 ay hapis yatar. Hapis sonrası Kas­tamonu’ya sürgün edilir. Risale-i Nur’un özellikle Isparta ve Kastamonu’da halk arasında yayılması, Ayetü’l-Kübrâ Risalesi’nin İstanbul’da gizlice basıl­ması İslâmiyet düşmanlarını telâşa düşürmüştür. Bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri, “Gizli cemiyet kuruyor. Halkı hükümet aleyhine çeviriyor. İnkılâp­ları kökünden yıkıyor. Mustafa Kemal’e deccal, süf­yan, din yıkıcı diyor. Bunu hadislerle ispat ediyor” gibi bahane ve planlarla suçlanarak 1943’de Kasta­monu’dan Denizli Ağır Ceza Mahkemesine 126 tale­besiyle beraber gönderilir. (Tarihçe-i Hayat, s. 611)

İddianamede Beşinci Şua ile birlikte Tesettür Risalesi’ndeki hakikatler de “suç unsuru” olarak gösterilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri, “Bir sene cezasını çektiğim ve mahrem tutulan ve za­bıtnamede kaydedildiği gibi odun yığınları altından çıkarılan Tesettür Risalesi bu sene yazılmış ve neş­redilmiş gibi bizi ittiham etmek ister” der.

Denizli Mahkemesi, 15 Haziran 1944 tarihinde “oy birliği ile beraat” kararı alır. Bu tarihî kararın altında Mahkeme Reisi Ali Rıza Balaban ile birlikte Hesna Şener’in de imzası vardır.

Mahkeme reisi Ali Rıza Bey

“Şefkat Kahramanları” kitabını hazırlarken gö­rüştüğümüz değerli ablamız Handan Tola’nın, ba­bası Ali İhsan Tola’dan naklen bize aktardığına göre; Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Reisi Ali Rıza Bey, aslında Bediüzzaman Hazretlerini talebelik yıl­larından tanımaktadır. İstanbul’da Mekteb-i Kuzat yani Hukuk Fakültesinde okurken, Şekercihan’da görüşmüş ve ilmine vâkıf olmuştur. Denizli Mah­kemesinde sunulan iddianamedeki suçlamaların asılsız olduğunun bilincindedir. Bu yüzden Bediüz­zaman Hazretlerinin “hâkim-i âdil” olarak vasıflan­dırdığı Ali Rıza Beyle diğer mahkeme üyeleri oybirli­ğiyle beraat kararını imzalarlar. Karar Risale-i Nur hizmetindeki önemli dönüm noktalarından birini teşkil eder.

“Gavsların, kutupların yanında ona dua ediyorum!”

Hâkime Hesna Şener Hanım Bediüzzaman Haz­retlerinin talebelerinden Ali İhsan Tola’nın akra­basıdır. Beraat kararı verildikten bir müddet sonra Bediüzzaman Hazretleri, Ali İhsan Tola’ya bir vazife verir. Ali İhsan Tola bundan sonrasını şöyle anlatır: “Beraat kararından bir müddet geçtikten sonra bir gün Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ‘Ali İhsan, Hes­na kızıma selâm söyle, ben onu manevî evlâtlığıma kabul ettim!’ dedi. Üstad bunu bana söyledi, ama o zamanlar biz açık saçık kadınların yanlarından geç­mezdik. Onun için gitmedim! İkinci sefer Üstadın yanına vardığımda yine ‘Manevî evlâdım Hesna’ya selâm söyle!’ dedi. Yine gitmedim. Üçüncüde, ‘Sen hâlâ gitmedin mi?’ deyince artık gitmek bana farz oldu, diyerek gittim. Denizli sıcaktı. Vardım, odası­na girdim, selâm verdim. Kısa kollu giymiş, etekler dizinde… Şöyle kapıya yakın bir yere durdum. Bana, ‘Gel bakalım koca Nurcu!’ dedi. Hemşehrilik de var, Isparta, Senirkentliyiz… Akrabalık da var. Beni tanı­yor. Ben de, ‘Sen de Nurcusun!’ dedim. Böyle deyince orada bulunan bir görevliye, ‘Sen kapıyı kapat ve bize de iki çay söyle!’ dedi. Bunun üzerine, ‘Üstaddan size selâm getirdim. “Manevî evlâdım Hesna’ya selâm söyle” dedi’ deyince Hesna Hanım başladı ağlamaya! ‘Ali İhsan! Ne dünyaya yaradık, ne âhirete… Babama kızıyorum… Beni okutacağına, köyümüzün çobanı sümüklü Hasan’a verseydi… Dinimi, Müslümanlığımı yaşar, çoluk çocuk sahibi olurdum. Enaniyetten, ev­lenmedim bile!’ dedi. Dedim ki, ‘Hesna Hanım! Ona manevî evlât olmak, o kadar basit bir şey mi? Bu sana yeter!’ ‘Acaba ona lâyık olabildik mi ki?’ dedi. “Üstadın huzuruna vardığımda, durumu arz ettim. Üstad, ‘Ali İhsan, ben onun ismini gavsların, kutup­ların yanına yazdım, ona ben onlarla beraber dua ediyorum. Erkekler korktu, ama o kendisini ortaya koyarak Kur’ân davasına taraftar çıktı. Yarın mah­şerde Kur’ân ona şefaatçi olacak!’ dedi. Bana da, ‘Ne o, Hesna tesettürsüz diye darılıyor muydun? İşte tesettüre riayet etmiyor dediğin Hesna, Tesettür Ri­salesi’ni de beraat ettirdi. Essebebü ke’lfâil (Sebep olan yapan gibidir) sırrınca, bütün sizin kazandığınız haseneler, sevaplar tamamen ona da yazılıyor. İşte bütün hasene, o beğenmediğiniz Hesna’nın şecaat ve cesaretiyle oldu!’ dedi.”

Handan Tola, bu hatırayı babasından defalarca dinlediğini bize aktardı. Bediüzzaman Hazretlerinin ona, “Hesna Hanım tesettürsüz diye görünüşe ba­kıp da aldanma İhsan! Cenab-ı Hak isterse, açık bir hanımın elinden de Tesettür Risalesi’ne serbestiyet verdirir!” ikazını yaptığını da nakletti.

Hayırla yad edilmek

Hesna Şener Senirkent’in ilk üniversite mezu­nu, ilk kadın hukukçusudur. Babası Nuri Bey alay müftüsüdür. Çocuklarının hepsini tahsilli olarak ye­tiştirmeye önem vermiştir. Çevresinde her zaman yardımseverliği ve şefkati ile de tanınır. Hepsinin de ötesinde Risale-i Nur’un şanlı tari­hinde yer almak ve ebediyen hayırla yâd edilmek ne büyük bir nimettir!

Vicdanlı zatlara teşekkür ederiz

Bediüzzaman Hazretleri, Emirdağ Lâhika­sı’nda yer alan bir mektubunda Hesna Hanımı ismen zikrederek teşekkür eder: “Mahkemede zabıt kâtibi ve azadan Hesna Hanım ve sorgu hâkimi gibi vicdanlı zatlara teşekkür ederiz. Ve onları unutmayacağımı, bilhassa başta Müftü Osman, Hasan Feyzi olarak çok ehemmiyetli kardeşlerime selâmımızı ve minnettarlığımızı bildiriniz.” (Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, s. 96.)

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*