Gül Bahçesi

Evlerinizi nurlandırınız

Câbir (r.a.) rivayet ediyor::

Evlerinizde Kur’ân’ı çok okuyunuz.  Çünkü Kur’ân okunmayan evin hayrı az,  şerri çok olur ve o ailenin geçimi daraltılır.

 

Osman bin Ebî Şevde rivayet ediyor:

Evine girince ve evinden çıkarken ikişer rekat namaz kılmak ha­yırlı insanların namazıdır.

 

Sevban’dan (r.a.) rivayetle Resûlullah Efendimiz (a.s.m.) şöyle bu­yurmuşlardır:

Diline hâkim olan, evinde çoluk çocuğuyla bulunmaktan zevk du­yan ve günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun!

 

Enes (r.a.) rivayet ediyor:

Evlenin. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü bu şehveti frenler.

 

Ebû Mâlik el~E§câî (r.a.) rivayet ediyor:

Kıyamet Günü Allah katında hıyanetin en büyüğü, arazileri veya evleri birbirine komşu olan iki kişiden birisinin kendi hissesine kat­tığı bir arşın topraktır. Bunu aldığında o yer Kıyamet Günü yedi kat yerin altına kadar alınır ve boynuna geçirilir.

 

Ebû Malik el-Eş’ârî (r.a.) rivayet ediyor:

Temizlik îmanın yarısıdır. Elhamdülillah amel terazisinin sevap kefesini doldurur. Sübhanellah ve Elhamdüllah gökle yerin arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka yol göstericidir. Sabır ışıktır. Kur’ân ya lehinde veya aleyhinde delildir. Bütün insanlar sabahleyin evlerinden çıkarlar, ya kendilerini azaptan âzâd eder veyahut da azaba mâruz bırakırlar.

 

Ümmü Seleme (r.a.) rivayet ediyor:

Kadınların en hayırlı namazı, evlerinin bir köşesinde kıldıkları namazdır.

 

Ebû’d Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor::

Müslümanların evleri içerisinde en hayırlısı, içerisinde kendisine iyi davramlan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanların evleri içerisinde en şerli olanı ise içerisinde kendisine kötülük yapılan bir yetimin bulunduğu evdir. Ben ve yetimin bakımını üstlenen kişi [Peygamberimiz iki parmağını bitiştirerek] Cennette şöyle yan yanayız.

 

Enes bin Mâlik (r.a.) rivayet ediyor:

Evlerinizi namaz kılmak ve Kur’ân okumakla nurlandırınız.

 

Ebû Ümâme (r.a.) rivayet ediyor:

Şükredici bir kalb, ızîlkredici bir dil, dünya ve âhiret işlerinde sana yardım eden sâliha bir hanım; insanların, kıymetinden dolayı sakla­dıkları herşeyden daha hayırlıdır. 

 

İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:

İffetli olunuz ki hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki çocuklarınız da size iyilik etsinler.

 

İbni Kurra (r.a.) rivayet ediyor:

Her ne kadar nimetlerin devamları olmasa da şu üç şey dünya ni-metlerindendir: (1) Uysal bir binit, (2) Dindar ve itaatkâr bir hanım, (3) Geniş bir ev.

 

İbni Abbas  (r.a.) rivayet ediyor::

Allahu Taâla zekâtı, ancak verildikten sonra geri kalan malınızı temizlemek için farz kılmıştır. Mirası da sizden sonrakilere kalması için farz kılmıştır. Kişinin hazine olarak sakladığı en hayırlı şeyi sa­na haber vereyim mi? O sâliha hanımdır. Ki, kendisine baktığında kocasını sevindirir. Emrettiğinde emrini yerine getirir. Yanında bu­lunmadığında namus ve şerefini muhafaza eder.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Allah, bir lokma ekmek, bir avuç hurma ve bunlara benzer fakirle­rin faydalandığı şeyler sebebiyle üç kişiyi Cennetine koyar: Bunun verilmesini emreden aile reisini, o evin işini düzgün yürüten evin ha­nımını ve onu fakirin eline veren hizmetçiyi.

 

Ebû Saîd (r.a.) rivayet ediyor:

Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında Cenâb-ı Hak da onlara rahmet nazarıyla bakar. Şayet erkek hanımının elleri­ni ellerine alırsa, her ikisinin de günahları parmaklarının arasından dökülür.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Biriniz evinde abdestini alır, sonra camiye gelirse, dönünceye ka­dar namazda sayılır.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Evinden çıktığında iki rekât namaz kıl ki kötü bir çıkıştan seni ko­rusun. Evine girdiğinde de iki rekât namaz kıl ki, kötü bir girişten seni korusun.

 

Kâtade (r.a.) rivayet ediyor:

Bir eve girdiğinizde ev halkına selâm veriniz. Çıktığınızda da on­ları selâmla Allah’a ısmarlayınız.

 

îbni Mes’ud (r.a.) rivayet ediyor:

Her sabah ve akşam şöyle de: “Dinim, canım, evlâdım, âiîem ve malım için Bismillah.” 

 

Ömer (r.a.) rivayet ediyor:

Şöyle de: “Allah’ım, iç dünyamı, dışımdan daha hayırlı eyle. Dışı­mı da sâlih eyle. Allah’ım, Senden insanlara verdiğin mal, aile ve ne sapık, ne de saptırıcı olmayan evlât gibi nimetlerin faydalı olanlarını dilerim. 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*